× Wybierz producenta
× Opony samochodowe Opony motocyklowe Opony ciężarowe Felgi stalowe Felgi aluminiowe Akcesoria Twoje konto Pomoc

(12) 376 09 33

pn.-pt. : 8.00 - 19.00 / sb. : 8.00 - 14.00

Regulamin

1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego SklepOpon.com i zawartych za jego pośrednictwem umów kupna sprzedaży.
2. SklepOpon.com jest prowadzony przez firmę Nowakowski & Szymański Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bociana 18, 31-231 Kraków, NIP: 676-10-15-314, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000207930, kapitał zakładowy 1 000 000,00 zł, która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu na odległość na stronie www.SklepOpon.com
3. Wszelkie nazwy marek, produktów, a także materiały reklamowe (opisy, zdjęcia) są własnością ich właścicieli. SklepOpon.com wykorzystuje niniejsze materiały wyłącznie w celach promocyjnych, nie rości sobie wobec nich żadnych praw, ani nie odpowiada za ich przekaz.
4. Wszystkie produkty sprzedawane w sklepie są nowe i nieużywane (jeżeli przy towarze nie jest wyraźnie zaznaczone inaczej). Zgodnie z Polską Normą PN-C-94300-7:1997 "Ogumienie. Pakowanie, przechowywanie i transport", za opony pełnowartościowe uważa się opony nie starsze niż 36 miesięcy od daty produkcji (Nie dotyczy produktów z wyprzedaży, oraz tych przy których jest zaznaczone inaczej)


2. Zamówienia

1. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia z podaniem kompletnych danych zamawiającego, łącznie z numerem telefonu i adresem e-mail.
2.  SklepOpon.com przyjmuje zamówienia on-line. Dowodem złożenia zamówienia jest otrzymanie wiadomości e-mail z przydzielonym numerem zamówienia.
3. Po złożeniu zamówienia kupujący otrzymuje na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie wpłynięcia zamówienia do SklepOpon.com wraz z przydzielonym numerem zamówienia. Potwierdzenie otrzymania zamówienia nie jest tożsame z jego realizacją.
4. Zamówienie jest wiążące dla klienta dopiero od momentu, gdy sklep potwierdzi jego zdolność do realizacji. Potwierdzenie zdolności do realizacji następuje poprzez przesłanie tej informacji  do klienta na wskazany przez niego adres e-mail.
5. Wybrane zamówienia mogą zostać przez SklepOpon.com dodatkowo potwierdzone telefonicznie, np. w przypadku wątpliwości co do prawdziwości wpisanych danych lub wpisania danych niekompletnych. W przypadku braku kontaktu, sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia
6.Czas realizacji zamówienia zależy od jego dostępności w magazynach własnych oraz magazynach dystrybutorów. O szczegółowych danych dotyczących terminu dostarczenia zamówionego towaru jak i jakichkolwiek zmianach tego terminu, klient zostanie powiadomiony przesyłką e-mail zawierającą szczegółowe informacje na temat postępów zamówienia.
7.Przy każdym produkcie widocznym na stronie podany jest orientacyjny czas realizacji zamówienia. Przesyłki kurierskie dostarczane za pośrednictwem firmy logistycznej UPS/DPD/K-EX trafią do odbiorcy zgodnie z ustalonym przez firmę logistyczną harmonogramem. Etap realizacji dostarczenia przesyłki klient może sprawdzić na stronie internetowej firmy logistycznej. Wszelkie potrzebne do tego informacje klient otrzymuje drogą mailową.
8. Zamówienia otrzymane w  soboty i dni świąteczne są realizowane w najbliższy dzień roboczy, chyba, że za zgodą obu stron ustalono inaczej.
9. SklepOpon dołoży wszelkich starań, by zrealizować zamówienie klienta w możliwie jak najszybszym terminie. W okresach szczytu (wiosenna i zimowa wymiana opon) możliwe jest wydłużenie czasu realizacji zamówienia. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikłe z przyczyn niezależnych od sklepu (tj. warunki atmofseryczne, opóźnienia w firmach kurierskich, zaginięcia przesyłek itp.)
10. SklepOpon dolicza koszty transportu w wysokości 22 zł brutto do każdej jednej lub dwóch sztuk towaru ( z wyjątkiem opon ciężarowych). Każda kolejna sztuka towaru w zamówieniu wiąże się kosztem 11 zł brutto/sztukę. Koszt ten obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, koszt wysyłki międzynarodowej ustalany jest indywidualnie.
11. Koszt dostawy opon ciężarowych ustalanych jest indywidualnie.
12. Złożenie zamówienia jest jednoznacze z wyrażeniem zgody na przesyłanie dokumentu sprzedaży (faktura VAT / paragonu) za zamówienie droga elektroniczną.


3. Ceny

1.Cennik widoczny na stronie www.SklepOpon.com nie jest ofertą handlową w rozumieniu prawa, a jedynie zaproszeniem do składania zamówień.
2. Wszystkie ceny są cenami brutto, tj. zawierającymi należny podatek od towarów i usług, chyba iż wyraźnie zaznaczono inaczej.
3. Ceny nie zawierają kosztów dostawy, które to naliczane są oddzielnie zgodnie z ilością zamówionego towaru, jak również wybraną opcją dostawy.
    

4. Ochrona danych osobowych

1. W momencie złożenia zamówienia dane osobowe klienta chronione są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r., (tekst jednolity z dnia 17 czerwca 2002 roku , DzU nr 101, poz. 926.) Klientowi przysługuje zatem prawo wglądu w te dane, możliwość ich edycji, a także usunięcia.
2. Składając zamówienie klient wyraża zgodę na przetwarzanie własnych danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu zamówienia, obsługi posprzedażowej (reklamacji)  zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.( tekst jednolity z dnia 17 czerwca 2002 roku , DzU nr 101, poz. 926.)5. Płatność

SklepOpon.com obsługuje obecnie następujące formy płatności:
1. Przelew na konto, w którym klient zobowiązany jest do zapłaty za zamówione towary poprzez wykonanie przelewu. Zamówienie realizowane jest dopiero wówczas, gdy należne środki wpłyną na konto (Klient powinien dokonać przelewu dopiero po potwierdzeniu przez pracownika sklepu możliwości realizacji zamówienia).
2. Płatność przy odbiorze, gdzie klient płaci za towar przy odbiorze osobistym (w siedzibie firmy). W przypadku płatności kartą kredytową/płatniczą doliczane jest +3% wartości zamówienia.
3. Płatność za pobraniem, gdzie klient płaci za towar w momencie jego odbierania z rąk kuriera (W przypadku tej formy płatności doliczane jest 6 zł brutto do całości zamówienia)
4. Płatność kartą kredytową/płatniczą za pośrednictwem serwisu "PayU.pl" (w przypadku tego rodzaju płatności doliczane jest +3% wartości zamówienia).


6. Wysyłka

1. SklepOpon.com dokonuje wysyłki zamówionych towarów posiłkując się firmami spedycyjnymi DPD, UPS, K-EX.
2. Zamówione towary dostarczane są na adres wskazany w procesie zamawiania towaru.
3. Przesyłki kurierskie dostarczane są w godzinach 8-16 (do firm), 8-21 (do osób prywatnych - w zależności od godzin pracy oddziału doręczającego w danej miejscowości). SklepOpon.com nie ma możliwości narzucenia firmie kurierskiej konkretnych godzin doręczenia, sugerowanych przez klienta.
4. Klientowi przysługuje prawo obejrzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia uchybień, klient w obecności kuriera powinien sporządzić posiadany przez niego protokół reklamacyjny, poprzez wpisanie wszelkich uchybień otrzymanego towaru , a następnie niezwłocznie powiadomić o tym fakcie SklepOpon.com.


7. Gwarancja

1.Wszystkie produkty sprzedawane za pośrednictwem witryny SklepOpon.com objęte są gwarancją producenta. Realizacja gwarancji następuje w dowolnym autoryzowanym punkcie napraw gwarancyjnych. Obsługą reklamacji zajmuje się ponadto SklepOpon.com. Podstawą przyjęcia gwarancji jest dowód zakupu towaru. Szczegółowe informacje na temat gwarancji (w zależności od marki) wyszczególnione są w karcie produktu.
2.Niniejsze gwarancje nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień konsumenta wynikających z przepisów o niezgodności towaru z umową.


8. Uprawnienia kupującego konsumenta

1. W przypadku stwierdzenie niezgodności towaru z umową należy zaprzestać jego używania i niezwłocznie zawiadomić sprzedawcę, jak również dostarczyć towar do sprzedawcy.
2. W przypadku wysyłki towar należy należycie zabezpieczyć przed uszkodzeniem podczas transportu.
3. Odpowiedź do reklamacji zostanie przesłana w terminie do 14 dni od dnia otrzymania żądania.
4. W przypadku uznania reklamacji  towar zostanie nieodpłatnie naprawiony albo wymieniony na nowy chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
5.Jeżeli kupujący z przyczyn określonych w ust.5  nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego za znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.
6. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.
7. Kupujący traci powyższe  uprawnienia  z tytułu niezgodności towaru z umową,  jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
8. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, strony ustalają termin indywidualnie.
Roszczenia kupującego  przedawniają się z upływem roku od stwierdzenia przez kupującego niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.


9. Zwroty

1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego( z dnia 23 kwietnia 1964r. Dz. U. Nr 16, poz.93) przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przeciągu 10 dni od daty faktycznego dostarczenia zamówienia oznaczonego  na liście przewozowym poprzez  złożenie stosownego oświadczenia na piśmie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia na piśmie w tym terminie.
2. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

facebook

  Trwa wyszukiwanie...

Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookie » OK, zamykam