× Wybierz producenta
× Opony samochodowe Opony motocyklowe Opony ciężarowe Opony quadowe Felgi Części samochodowe Ubezpieczenia Twoje konto Zarejestruj się! Konkursy i promocje Pomoc Kontakt

(12) 376 09 30

pn.-pt. : 8.00 - 19.00 / sb. : 8.00 - 14.00

Regulamin

Certyfikat Prokonsumencki

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
SKLEPOPON.COM

SPIS TREŚCI:

1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.    USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

3.    WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.    SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

5.    KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

6.    REKLAMACJA PRODUKTU

7.    POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

8.    PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

9.    POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

10. UBEZPIECZENIE OPON

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Sklep Internetowy www.sklepopon.com dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.


1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.    Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.sklepopon.com prowadzony jest przez spółkę ENIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Krakowie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Bociana 22A, 31-231 Kraków); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000588626; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Dla Krakowa- Śródmieścia W Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 9452188455; REGON: 36309630300000; adres poczty elektronicznej: bok@sklepopon.com.

1.2.    Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.

1.3.    Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

1.4.    Definicje:

1.4.1.    DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.2.    FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

1.4.3.    FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.4.4.    KLIENT –  każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta);Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221Kodeksu Cywilnego);Zwany także w dalszej części regulaminu „Konsumentem”.


1.4.5.    KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.6.    KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

1.4.7.    NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

1.4.8.    PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.4.9.    REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.4.10.    SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.sklepopon.com.

1.4.11.    SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – spółka ENIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Krakowie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Bociana 22A, 31-231 Kraków); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000588626; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 9452188455; REGON: 36309630300000; adres poczty elektronicznej: bok@sklepopon.com.

1.4.12.    UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.13.    USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

1.4.14.    USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

 

1.4.15.    USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

 

1.4.16.    ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.


2.    USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 

2.1.    W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

 

2.1.1.    Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) akceptacji niniejszego regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru, (3) kliknięciu pola „Zarejestruj się”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło.

2.1.1.1.    Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@sklepopon.com lub też pisemnie na adres: ul. Bociana 22A, 31-231 Kraków.

 

2.1.2.  Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia (do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych - w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego) i (2) zaakceptowaniu wypełnionych danych przez wybór przycisku "Zamawiam”.

2.1.2.1.    Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

2.1.3.   Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po wyrażeniu przez Klienta zgody na kontakt w trakcie wypełniania Formularza Zamówienia. W tym celu należy zaznaczyć odpowiednie pole wyboru - „Tak, zgadzam się”.

2.1.3.1.    Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@sklepopon.com lub też pisemnie na adres: ul. Bociana 22A, 31-231 Kraków.

2.2.    Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: strona responsywna; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.3.    Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.4.    Tryb postępowania reklamacyjnego:

2.4.1.    Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:

2.4.2.    pisemnie na adres: ul. Bociana 22A, 31-231 Kraków;

2.4.3.    w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@sklepopon.com

2.4.4.    Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.


3.    WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1.  Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po:
(1) uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu oraz
(2) otrzymaniu przez Klienta wiadomości e-mail w której znajduje się komunikat o przyjęciu zamówienia do realizacji.

3.2. Cena Produktu widoczna na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie (wraz z podatkami) Produktu będącego przedmiotem zamówienia, a także o kosztach płatności oraz dostawy Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Informacje te są także zawarte w wiadomości e-mail którą klient otrzymuje po złożeniu zamówienia.

3.3.    Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień

3.3.1 Zawarcie Umowy Sprzedaży miedzy klientem a Sprzedawcą następuje po:
(1) uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu oraz
(2) otrzymaniu przez Klienta wiadomości e-mail w której znajduje się komunikat o przyjęciu Zamówienia do realizacji.

3.3.2 Po złożeniu Zamówienia przez Klienta, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi zarejestrowanie Zamówienia w systemie sklepu wysyłając na podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia adres pierwszą wiadomość e-mail, o tytule "Nowe".

W treści tej wiadomości znajduje się specyfikacja złożonego Zamówienia, tj:

Numer Zamówienia,   
Data Rejestracji Zamówienia,
Nazwa zakupionego Produktu/ów,
Liczba Sztuk Zakupionego Produktu/ów,
Wybrany Rodzaj Transportu,
Wybrany Rodzaj Płatności,
Ostateczna kwota do zapłaty wraz z wyszczególnionymi kwotami za zakupiony/ne Produkt/y, dostawę oraz rodzaj płatności.

W treści tej wiadomości znajduje się także podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia adres dostawy oraz uwagi do Zamówienia (o ile zostały zamieszczone przez Klienta).
Następnie Sprzedawca przeprowadza weryfikację stanów magazynowych oraz weryfikację złożonego przez Klienta Zamówienia w celu wykrycia błędów.

W przypadku braku towaru na stanie magazynowym lub błędnej cenie w zamówieniu (jako błędną cenę uznaje się cenę niższą, niż wartość rynkowa zakupionego Produktu/ów), Klient zostaje powiadomiony telefonicznie bądź poprzez wiadomość e-mail o braku możliwości przyjęcia Zamówienia do realizacji.

Gdy weryfikacja stanów magazynowych oraz złożonego Zamówienia przebiegnie pomyślnie Sprzedający przyjmuje Zamówienie do realizacji.

O przyjęciu Zamówienia do realizacji Klient zostaje powiadomiony wiadomością e-mail wysłaną na podany w trakcie składania Zamówienia adres, w której treści znajduje się komunikat o przyjęciu Zamówienia do realizacji, a także przypomnienie na temat wybranej przez Klienta podczas składania Zamówienia formy dostawy oraz płatności.

Wiadomość o treści "oczekiwanie na wpłatę" nie jest równoznaczna z przyjęciem Zamówienia do realizacji i wynika jedynie z wybranej przez klienta formy płatności.

Po otrzymaniu przez Klienta wiadomości z informacją o przyjęciu przez Sprzedającego Zamówienia do realizacji zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem.

3.4.    Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.


4.    SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1.    Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

4.1.1.    Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

4.1.2.    Płatność gotówką przy odbiorze osobistym w jednym z dwóch wybranych przez klienta serwisów: ul. Legnicka 5, 31-216 Kraków – od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 19:00 oraz w soboty w godzinach od 08:00 do 14:00, lub Bonarka CC (P-1), ul. Kamieńskiego 11, 30-644 Kraków – od poniedziałku do soboty w godzinach od 09:00 do 21:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

4.1.3.    Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

4.1.4.    Płatności w systemie ratalnym - płatność odbywa się w całości lub części ze środków pochodzących z kredytu udzielonego zgodnie z wyborem Klienta przez:

4.1.4.1.    spółkę Santander Consumer Finanse S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Wrocław – Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000094876, NIP 898-101-19-92, REGON 930695605.

4.1.4.2.    spółkę Sygma Banque Société Anonyme Spółka Akcyjna z siedzibą w Paryżu (75 009), 18, rue de Londres, Paris 75009, Francja, wpisana do rejestru handlu i spółek w Paryżu za numerem R.C.S. Paris B 327 511 036 (1983B05516), o kapitale zakładowym wynoszącym 575 000 003,16 Euro (opłacony w całości), Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (02-676), ul. Suwak 3, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000219686, NIP 107-00-01-15.

4.1.4.3.    spółkę Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (adres siedziby: pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław); wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000039887; Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 657-008-22-74; Regon: 290513140; kapitał zakładowy: 649.000.000 zł w całości wpłacony.

4.1.5.    Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą odbywają się za pośrednictwem serwisu Dotpay (www.dotpay.pl). Możliwe aktualne sposoby płatności określane są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Formy płatności”.

4.1.5.1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Dotpay (www.dotpay.pl):

4.1.5.1.1. Dotpay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000700791, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką.

4.2.    Termin płatności:

4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo
4.2.2.  płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia Złożenia Zamówienia.

4.2.2.    W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.


5.    KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

5.1    Dostawa Produktu jest dostępna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terenie Unii Europejskiej.

5.2.    Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.3.    Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest płatny zgodnie z obowiązującym cennikiem.

5.4.    Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

5.4.1.    Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.

5.4.2.    Przesyłka paletowa (dotyczy tylko opon ciężarowych).

5.4.3.    Odbiór osobisty realizowany w ramach „dostawy do serwisu” i dostępny pod adresami: ul. Legnicka 5, 31-216 Kraków – od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 19:00 oraz w soboty w godzinach od 08:00 do 14:00, lub Bonarka CC (P-1), ul. Kamieńskiego 11, 30-644 Kraków – od poniedziałku do soboty w godzinach od 09:00 do 21:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

5.5 Czas wysyłki Produktu do klienta jest podany w jego opisie. Sprzedawca zastrzega sobie jednak możliwość wystąpienia opóźnienia w wysyłce, jednak nie może ono przekroczyć 30 dni roboczych. W przypadku Produktów o różnych terminach wysyłki, obowiązującym terminem wysyłki jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 30 dni roboczych. Początek biegu terminu wysyłki Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

5.5.1.    W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym lub rozliczeniowym Sprzedawcy.

5.5.2.    W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, czyli otrzymania przez klienta wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia przez Sprzedającego.

5.5.3.    W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności w systemie ratalnym – od dnia powiadomienia Sprzedawcy przez kredytodawcę o zawarciu z Klientem umowy kredytowej, nie później jednak niż od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy środkami z udzielonego Klientowi kredytu.

5.6. W przypadku formy transportu "odbiór osobisty" - towar zostanie dostarczony do serwisu zgodne z terminem podanym w opisie oferty. Sprzedawca zastrzega sobie jednak, że termin gotowości do odbioru produktu może ulec wydłużeniu, jednak opóźnienie nie może przekroczyć 30 dni roboczych. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

5.6.1.   W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą - od momentu zaksięgowania wpłaty.

5.6.2.    W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, czyli otrzymania przez klienta wiadomości e-mail potwierdzającej przyjecie zamówienia przez Sprzedającego.

5.6.3.    W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności w systemie ratalnym – od dnia powiadomienia Sprzedawcy przez kredytodawcę o zawarciu z Klientem umowy kredytowej, nie później jednak niż od dnia zaksięgowania wpłaty środków z udzielonego Klientowi kredytu na rachunku bankowym Sprzedawcy.


6.    REKLAMACJA PRODUKTU

6.1.     Produkty dystrybuowane poprzez ENiS Sp. Z.o.o. Sp. Komandytowa objęte są są gwarancją.

6.2       Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej reklamacji.

6.3.    Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

6.4.1.    pisemnie na adres: ul. Bociana 22A, 31-231 Kraków;

6.4.2.    za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@sklepopon.com;

6.4.3    za pomocą formularza zgłoszenia reklamacji, dostępnego pod adresem: https://www.sklepopon.com/reklamacje.html

6.5.    Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

6.6.    Adresem, pod który można dostarczyć towar do reklamacji jest: ENiS Sp. Z o.o. Sp. K., ul. Półłanki 18, klatka F, brama nr: 32; 30-740 Kraków.

6.7.    Czas udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne jest zależny od producenta. Szczegółowe informacje o terminie na rozpatrzenie przez producenta zgłoszonej reklamacji znajdują się na karcie produktowej danego towaru.

6.8.    Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

6.9.    Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).  Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).


7.    POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

7.1.    Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

7.2.    Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

7.3.    Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

7.4.    Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).


8.    PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)


8.1.    Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 30 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

8.1.1.    pisemnie na adres: ul. Bociana 22A, 31-231 Kraków;

8.1.2.    w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: interwencje@sklepopon.com;

8.2 Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość zawarty jest w: załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, w pkt. 12 niniejszego Regulaminu oraz jako jeden z załączników do wiadomości o tytule „Nowe”, czyli pierwszej wiadomości jaką Klient otrzymuje po złożeniu Zamówienia.

8.3.    Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

8.3.1.    dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

8.3.2.  dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

8.4.    W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

8.5.    Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.6.    Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: EniS Sp. Z o.o. Sp. K., ul. Półłanki 18, klatka F, brama nr: 32; 30-740 Kraków. Dodatkowo, do zwracanego Produktu należy dołączyć wypełnione „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość”. Oświadczenie to klient otrzymuje jako jeden z załączników do wiadomości o tytule „Nowe”, czyli pierwszej wiadomości jaką Klient otrzymuje zaraz po złożeniu zamówienia.

8.7.    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.8.    Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

8.8.1.    Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.8.2.    Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

8.8.3.    W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

8.9.    Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

8.9.1.    (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3)  w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


9.    POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

9.1.    Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

9.2.    Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

9.3.    W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.4.    Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

9.5.    W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

9.6.    Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

9.7.    W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

9.8.    Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.

9.9.    Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.


10. UBEZPIECZENIE OPON

10.1. W trakcie składania zamówienia, Klient ma możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia, o czym informowany jest za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.

10.2. Klient ma możliwość zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Umowy ubezpieczenia pod adresem: https://www.sklepopon.com/temp/fckeditor/file/3641_OWU_OPONY_v2-2017-12-27.pdf

10.3. Zawarcie umowy ubezpieczenia wiąże się z dodatkowym kosztem ponoszonym przez Klienta.

10.4. Ubezpieczycielem Opon (ubezpieczenie dobrowolne) sprzedawanych przez Sprzedawcę jest UNIQA TU SA., ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź, KRS 0000001201.

10.5. Sprzedawca jest Agentem - Przedsiębiorcą, którego:

10.5.1.  podstawową działalnością nie jest działalność w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego,

10.5.2.  umowy ubezpieczenia, zawierane przez Klienta stanowią uzupełnienie dostarczanych przez Agenta  towarów lub świadczonych usług i pokrywają ryzyka zniszczenia, utraty lub uszkodzenia tych towarów.

10.6.6.Sprzedawca nie jest Stroną umowy ubezpieczenia.

11.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1.    Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

11.2.    Zmiana Regulaminu:

11.2.1.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

11.2.2.    W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

11.2.3.    W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

11.3.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

11.4 Sklep Internetowy przykłada dużą wagę by zdjęcia oraz grafiki oferowanych Produktów były odpowiednie i aktualne. Pomimo tego Klient powinien mieć świadomość, iż obrazy przy wszystkich oferowanych Produktach są jedynie poglądowe i zakupiony Produkt może różnić się od tego przedstawionego na zdjęciu czy grafice w Sklepie Internetowym. Jest to spowodowane automatycznym przypisywaniem obrazów do Produktów, które – w zależności od rozmiaru lub też lat produkcji mogą się od siebie różnić. Przykładowo – wśród opon zdarzają się modele których wzór bieżnika jest zależny od rozmiaru.


12.    WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

 Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


–    Adresat:


ENIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Bociana 22A, 31-231 Kraków
sklepopon.com
bok@sklepopon.com


–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
–    Adres konsumenta(-ów)
–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
–    Data
(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 Certyfikat Prokonsumencki

Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem marek:

 

W czym możemy pomóc?

Wybór i zakup opon:   12 376 09 30

Wybór i zakup felg:     12 376 09 44

Części samochodowe:12 268 31 51

pon-pt. 8.00 - 19.00sobota 8.00 - 14.00

Reklamacje i zwroty:   12 376 09 45

pon-pt. 8.00 - 16.00

Wolisz napisać maila?

Wypełnij formularz >>
facebook

  Trwa wyszukiwanie...

Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookie » OK, zamykam